ຊີບີເອຟ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບວິຖີຊີວິດໃໝ່ໃນການຂັບເຄື່ອນການຜະລິດ-ທຸລະກິດ

...