ອົງການຈັດຕັ້ງກໍາມະບານຮາກຖານມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຜັກດັນປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດທຸລະກິດຂອງ ໂຮງງານຜະລິດຢາ ຊີບີເອຟ ໂດຍໝູນໃຊ້ 5 ສໍ

.....