ພິທີກະສຽນບໍາເນັດພະນັກງານ ບໍລິສັດ ຊີບີເອຟ ຟາຣມາ ຈໍາກັດ

...